Een vruchtbare bodem met Keurcompost

Handboek Bodem en Bemesting past humuscoëfficiënt aan

De Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondgroententeelt heeft de verhoging van de humificatiecoëfficiënt voor GFT-compost en groencompost verhoogd van 0,75 naar 0,90 in het Handboek Bodem en Bemesting. De humificatiecoëfficiënt wordt gebruikt om de hoeveelheid effectieve organische stof (EOS) te berekenen, volgens: EOS = OS x HC. De EOS is de hoeveelheid die als aanvoerpost wordt meegeteld in de organische-stofbalans van de bodem.

De HC is de fractie van de organische stof (OS) die een jaar na toediening nog over is in de bodem en nog niet is afgebroken. Het is een maatstaaf voor de stabiliteit van de organische stof. Hoe stabieler organische stof is, hoe meer het bijdraagt aan de opbouw of instandhouding van de organische stof in de bodem.

Zie de webpagina over organische-stofbalans in het Handboek Bodem en Bemesting >

De organische stof in GFT- en groencompost is stabieler dan tot nu toe is aangenomen. Dat is de uitkomst van een studie die het NMI heeft uitgevoerd in opdracht van de BVOR en de Vereniging Afvalbedrijven. Met GFT- en groencompost wordt dus meer EOS aangevoerd dan tot nu toe werd gedacht. Deze composten kunnen als bodemverbeteraars een goede bijdrage leveren aan het onderhoud van de bodem van landbouwpercelen.

Samenvatting NMI n.a.v. dit onderzoek:

Flyer Stabiliteit organische stof in compost