Een vruchtbare bodem met Keurcompost

Stabiele organische stof in compost hoger blijkt uit onderzoek NMI

Het aandeel stabiele organische stof in compost is hoger dan de waarden waar in landbouwkundige tabellen/grafieken van wordt uitgegaan. Dit blijkt uit onderzoek naar de stabiliteit van compost dat het NMI heeft gedaan in opdracht van de BVOR en Vereniging Afvalbedrijven.

Stabiele organische stof wordt ook wel aangeduid als Effectieve Organische Stof (EOS), de hoeveelheid organische stof die één jaar na toediening nog resteert in de bodem. Een andere veel gebruikte parameter is de Humificatiecoëfficient (HC), het aandeel organische stof dat na één jaar nog over is. Het NMI onderzoek heeft aangetoond dat de HC voor compost 0,9 is, substantieel hoger dan de waarde die (foutief) in veel tabellen wordt gehanteerd. In onderstaande flyer zijn de resultaten van het NMI-onderzoek samengevat.

Flyer Stabiliteit organische stof in compost