Een vruchtbare bodem met Keurcompost

Economische Waardekaart

Economische Waardekaart Keurcompost

berekenwaarde

De Economische Waardekaart Keurcompost maakt het mogelijk een aantal positieve eigenschappen van compost in geld uit te drukken. Dit geeft de akkerbouwer inzicht in de waarde van compostproducten binnen zijn totale bemestingsplan.

Het Model achter de Economische Waardekaart Keurcompost gaat uit van de samenstelling van een specifieke partij Keurcompost. De gebruiker van de tool moet deze invullen, bijvoorbeeld op basis van een analyseverslag. Vervolgens berekent het rekenmodel automatisch een viertal zaken:

  1. De waarde van de aanvoer van effectieve organische stof (EOS). Het model gaat er hierbij van uit dat de EOS in Keurcompost EOS in stro vervangt. Dit is een conservatieve aanname, omdat in de praktijk meestal (duurdere) groenbemesters worden aangewend voor het verhogen van het gehalte EOS in de bodem.
  2. De bemestende waarde van de Keurcompost, in het eerste jaar, en in de jaren daarna. De tool berekent de hoeveelheid kunstmeststoffen die door het gebruik van Keurcompost worden uitgespaard. De tool gaat hierbij uit van standaard gebruikte kunstmeststoffen (N, P, K en Mg) en gebruikelijke werkingscoëfficiënten voor het eerste jaar en de jaren daarna.
  3. De kalkwaarde van de Keurcompost, waarbij het rekenmodel kalk toediening via Dolokal als referentie aanhoudt.
  4. De koolstofvastlegging in de bodem. Dit is de koolstof die langjarig in de bodem wordt vastgelegd, en daarmee bijdraagt aan reductie van klimaatverandering. Voor de berekening hiervan wordt uitgegaan van een humificatiecoëfficiënt van 90%, wat wil zeggen dat 90% van de organische stof in compost één jaar na toedienen nog in de bodem aanwezig is (conform Handboek Meststoffen), en een afbraak na het eerste jaar van gemiddeld 2% per jaar. Het model berekent de koolstof die na tien jaar nog aanwezig is in de bodem, en rekent dit vervolgens op naar vastgelegde CO2. Het model hanteert een periode van 10 jaar omdat dit (ongeveer) aansluit bij de periode tot aan de klimaatdoelstellingen voor 2030.

    Bovenstaande leidt tot een totaalwaarde van de Keurcompost.

    Een aantal positieve eigenschappen van Keurcompost kan op dit moment nog onvoldoende nauwkeurig in geld worden gekwantificeerd. Een voorbeeld is de levering door compost van essentiële sporenelementen zoals borium en mangaan en de ziektewerendheid van compost. De BVOR werkt gericht aan het verzamelen van aanvullende data, zodat in de toekomst een nog vollediger beeld van de waarde van Keurcompost ontstaat.