Een vruchtbare bodem met Keurcompost

Beoordelingsrichtlijn Keurcompost 8.0 

Vanaf 1 juli 2023 is de Beoordelingsrichtlijn Keurcompost versie 8.0 van kracht. Het document is te vinden op de volgende pagina > De proces- en producteisen zijn ongewijzigd. Bij het monsternameprotocol en de analyse op verontreinigingen is meer aansluiting gezocht bij Europese methoden. Daarnaast is de Oppervlaktebepaling als meetverplichting opgenomen.

Uitbreiding Keurcompostlocaties

Het aantal gecertificeerde Keurcompostlocaties is in 2022 gestegen tot 63. Toegevoegd zijn de locaties Kurstjens Recycling BV in Grubbenvorst (Limburg) en Groenrecycling Montferland in Didam (Gelderland. Het branchekeurmerk Keurcompost geeft zekerheid dat de gecertificeerde compost voldoet aan strenge kwaliteitseisen, die veel strenger zijn dan de wettelijke eisen aan compost. Compost mag alleen het stempel Keurcompost […]

Groen Agro Control nieuw laboratorium Keurcompost

De Certificeringscommissie Keurcompost heeft het laboratorium van Groen Agro Control in Delfgauw goedgekeurd voor het nemen van monsters en analyseren van Keurcompost. Vorig jaar ontving Groen Agro Control groen licht van de Raad voor Accreditatie voor het uitvoeren van analyses op organische reststromen als compost, GFT, groenafval en zuiveringsslib. Het laboratorium behaalde de accreditatie voor […]

Organische stofaanvoer en grondbewerking van invloed op bodemstructuur

Bodemstructuur is vaak niet kwantitatief te meten, maar zegt wel veel over de ontwikkeling van de bodem. Het blijkt dat grondbewerking en composttoevoeging na 7 jaren toepassing een duidelijk effect hebben op de bodemstructuur. Dit is vooral terug te zien in een gangbaar bedrijfssysteem met een lage organische stofaanvoer. Begin april zijn er visuele bodemstructuurbeoordelingen […]

Handboek Bodem en Bemesting past humuscoëfficiënt aan

De Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondgroententeelt heeft de verhoging van de humificatiecoëfficiënt voor GFT-compost en groencompost verhoogd van 0,75 naar 0,90 in het Handboek Bodem en Bemesting. De humificatiecoëfficiënt wordt gebruikt om de hoeveelheid effectieve organische stof (EOS) te berekenen, volgens: EOS = OS x HC. De EOS is de hoeveelheid die als aanvoerpost wordt meegeteld in […]

Stabiele organische stof in compost hoger blijkt uit onderzoek NMI

Het aandeel stabiele organische stof in compost is hoger dan de waarden waar in landbouwkundige tabellen/grafieken van wordt uitgegaan. Dit blijkt uit onderzoek naar de stabiliteit van compost dat het NMI heeft gedaan in opdracht van de BVOR en Vereniging Afvalbedrijven. Stabiele organische stof wordt ook wel aangeduid als Effectieve Organische Stof (EOS), de hoeveelheid […]