Economische Waardekaart

Economische Waardekaart Keurcompost

berekenwaarde

De Economische Waardekaart Keurcompost maakt het mogelijk een aantal positieve eigenschappen van compost in geld uit te drukken. Dit geeft de akkerbouwer inzicht in de waarde van compostproducten binnen zijn totale bemestingsplan.

Het Model achter de Economische Waardekaart Keurcompost gaat uit van de samenstelling van een specifieke partij Keurcompost. De gebruiker van de tool moet deze invullen, bijvoorbeeld op basis van een analyseverslag. Vervolgens berekent het rekenmodel automatisch een vijftal zaken:

  1. De waarde van de aanvoer van effectieve organische stof (EOS). Het model gaat er hierbij van uit dat de EOS in Keurcompost EOS in stro vervangt. Dit is een conservatieve aanname, omdat in de praktijk meestal (duurdere) groenbemesters worden aangewend voor het verhogen van het gehalte EOS in de bodem.
  2. De bemestende waarde van de Keurcompost, in het eerste jaar, en in de jaren daarna. De tool berekent de hoeveelheid kunstmeststoffen die door het gebruik van Keurcompost worden uitgespaard. De tool gaat hierbij uit van standaard gebruikte kunstmeststoffen (N, P, K en Mg) en gebruikelijke werkingscoëfficiënten voor het eerste jaar en de jaren daarna.
  3. De kalkwaarde van de Keurcompost, waarbij het rekenmodel kalk toediening via Dolokal als referentie aanhoudt.
  4. De ziektewerendheid van Keurcompost. Omdat het nog niet mogelijk is deze per partij Keurcompost te bepalan, houdt de tool hiervoor een standaard conservatieve waarde aan, die is herleid uit Belgisch onderzoek.
  5. De koolstofvastlegging in de bodem. Dit is de koolstof die langjarig in de bodem wordt vastgelegd, en daarmee bijdraagt aan reductie van klimaatverandering. Dit punt is minder van direct belang voor de compostgebruiker, maar maatschappelijk wel van meerwaarde.

Bovenstaande leidt tot een totaalwaarde van de Keurcompost.

Een aantal positieve eigenschappen van Keurcompost kan op dit moment nog onvoldoende nauwkeurig in geld worden gekwantificeerd. Een voorbeeld is de levering door compost van essentiële sporenelementen zoals borium en mangaan. Het Platform Keurcompost werkt gericht aan het verzamelen van aanvullende data, zodat in de toekomst een nog vollediger beeld van de waarde van Keurcompost ontstaat.